Erik A. Hammer
Byfogd Grundts vei 7
1532 Moss
Tlf.: 909 83 275


Katharina Th. Bramslev
Store Strandgate 17
1550 Hølen
Tlf.:977 58 897

For en miljøeffektiv byggsektor

De miljømessige konsekvenser forårsaket av byggeaktiviteter, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg er meget store. Både myndighetene og næringen selv har de siste årene satt stadig større fokus på miljø innenfor næringen. Med forskrifter og krav til miljøoppfølgingsprogrammer ved større byggeprosjekter, samt markedets etterspørsel etter miljøkvaliteter i bygg, har næringen begynt å tenke mer miljøeffektivt. hambra kan bistå både offentlig og privat sektor til å realisere sine miljømål.

hambras intensjon er å inspirere og øke kunnskapen ytterligere i byggsektoren, slik at den positive trenden som er skapt gjennom blant annet ØkoBygg-programmet, fortsetter. Erfaringen viser at byggeierne og deres kunder er viktigste ledd i "næringskjeden" og også den aktøren som har størst påvirkningskraft. hambra ønsker derfor spesielt å samarbeide nært med byggeiere/byggherrer, særlig i tidlig fase av utbyggingsprosjekter, men også gjennom prosjektene for å sikre gjennomføring av prosjektets miljøambisjoner.


Det er fire fokusområder vi vil legge særlig vekt på i vår rådgivning:
- Strategisk planlegging
- Tidlig fase rådgivning
- Nettverksbygging
- Inspirasjon/opplæring
Design: Dalgrav/InTro